Park Wyobrażony - 2012

I etap projektu

I etap projektu był realizowany przez Fundację Salony, BWA Zielona Góra oraz Urząd Miasta Zielona Góra w okresie od marca do grudnia 2012 roku dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Austriackiego Forum Kultury w Warszawie. Celem pierwszego etapu projektu było postawienie diagnozy aktualnych problemów Parku Tysiąclecia oraz zaangażowanie mieszkańców Zielonej Góry w procesy decyzyjne dotyczące kształtowania przestrzeni parku.  W oparciu o zebrane od mieszkańców pomysły na funkcjonowanie parku  podczas konsultacji społecznych, warsztatów, badań socjologicznych oraz akcji artystycznych powstał raport prezentujący społeczną koncepcję jego zagospodarowania.

raport znajdziesz tutaj

Nasze działania w 2012 roku:

W okresie od maja do końca lipca przeprowadzono ankietowe badania socjologiczne. Badania były prowadzone przez Annę Szczygłowską we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ich celem było wstępne rozpoznanie potrzeb mieszkańców Zielonej Góry względem użytkowania przestrzeni publicznej, ze szczególnym naciskiem na korzystanie z terenów zielonych. Zebrane informacje pozwoliły ustalić główne kierunki działania w kolejnych miesiącach trwania projektu. Badania były prowadzone zarówno w sposób tradycyjny – studenci II roku socjologii przeprowadzili ankiety wśród 500 mieszkańców Zielonej Góry w miejskich przestrzeniach publicznych – na deptaku, na ulicach, osiedlach, w parkach, jak i poprzez badania internetowe, z których uzyskano ponad 500 wypełnionych formularzy.

W ramach projektu odbył się cykl konsultacji społecznych. 9 spotkań (23.08, 20.09, 13.10., 26.10, 8.11, 15.11, 29.11, 9.12, 12.12.2012) miało miejsce w BWA przy Al. Niepodległości 19, w przestrzeni Parku Tysiąclecia oraz jego okolicach oraz w siedzibie Fundacji Salony przy ul. Fabrycznej 13. Podczas dyskusji poruszane były następujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem Parku Tysiąclecia: bezpieczeństwo, kultura i sztuka, zieleń miejska, infrastruktura i sport oraz historia. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele miejskich instytucji oraz niezależni eksperci, m.in. Paweł Urbański – dyrektor Departamentu Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra, dr Monika Drozdek i dr Agnieszka Szczecińska z Zakładu Kształtowania Terenów Zieleni z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Integralnym i cyklicznym działaniem w ramach projektu były warsztaty Park Wyobrażony,(12/13.08, 18/19.09, 11/12.10, 19/20.11.2012) prowadzone przez Annę Szczygłowską w trzech blokach tematycznych: Park Sportu, Park Kultury i Park Rozrywki. 8 warsztatów odbyło się w trybie dwudniowym, z czego na pierwsze spotkanie zapraszany był zawsze dodatkowy gość, zajmujący się jednym z trzech blokowych tematów (Bartosz Pochylski, Anna Szejdewik, Anna Cisek, Barbara Szulc). Pierwszy blok pod hasłem Park Sportu zaadresowany był do użytkowników skateparku w Parku Tysiąclecia, na kolejne spotkania zaproszone zostały szkoły sąsiadujące z Parkiem – Ochotniczy Hufiec Pracy, V LO im. Kieślowskiego, Gimnazjum nr 3. Podczas zajęć młodzież pracowała nad pomysłami wprowadzenia do Parku elementów infrastruktury sportowej, kulturalnej oraz rozrywkowej, przenosząc je na makiety.

Projektowi towarzyszyły dwa wykłady prowadzone przez historyka sztuki i kuratora współpracującego nad projektem Romualda Demidenko. Pierwszy z wykładów „Przestrzeń publiczna w centrum miasta(24.10.2012) przygotowany był na potrzeby studentów Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (tam też się odbył), drugi wykład pt. „Park Tysiąclecia. Nowa przestrzeń publiczna w centrum Zielonej Góry” (12.12.2012) zadedykowany był szerszej publiczności i odbył się w Fundacji Salony. Grudniowa prezentacja była połączona z otwarciem w czytelni Fundacji Salony wystawy, będącej rezultatem Akcji Fotograficznej, zbierającej fotografie przestrzeni publicznych na świecie wykonanych i nadesłanych przez mieszkańców Zielonej Góry.

Ważnym elementem projektu były warsztaty REMIKS (30.08 – 1.09.2012) zakończone Świętem Parku (2.09.2012). Warsztaty prowadził kolektyw REMIKS – Marta Żakowska i Katarzyna Grażyńska. Warsztaty były zaadresowane do szerokiego grona odbiorców, a ich zamierzeniem było wykorzystanie materiałów z odzysku i zbudowanie przyjaznego miejsca na terenie parku sprzyjającego wspólnemu spędzaniu czasu wolnego – piknikowaniu. Warsztaty zakończyły się organizacją Święta Parku inaugurującego miejsce piknikowe „Śniadaniem na trawie”. Święto Parku zaangażowało wielu młodych użytkowników Parku Tysiąclecia, którzy wspólnie z kolektywem REMIKS przygotowali koncert, pokaz jazdy na deskorolkach na Skateparku w pobliżu Parku Tysiąclecia i mecz koszykówki na pobliskim boisku.

Spotkaj mnie w Parku/ Meet me at the park to tytuł wystawy (28.09-18.11.2012) oraz happeningu (29.09.2012), przygotowanych przez austriackich artystów Helmuta i Johannę Kandl. Wystawa prezentowała najnowsze prace artystów odnoszące się do kwestii historii, współfunkcjonowania różnych społeczności, problemów ekonomicznych i gospodarczych na świecie. Prace nawiązywały również do sposobów funkcjonowania przestrzeni publicznych. Happening odpowiedział na problem małej liczby użytkowników Parku Tysiąclecia, braku kolorów na jego terenie oraz samej historii parku. Artyści przygotowali wydarzenie, które miało na celu sprowadzenie do parku mieszkańców Zielonej Góry oraz rozpropagowanie idei spędzania czasu na terenie parku. Za pomocą wypełnionych helem kolorowych balonów z nadrukiem „Spotkaj mnie w parku” oraz dzięki uczestnikom zdarzenia stworzyli wędrującą na terenie parku oraz jego okolic instalację, angażując przy tym mieszańców do rozmowy. Pobyt Helmuta i Johanny Kandl w Zielonej Górze był wspierany przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie.

Ważnym elementem projektu było zaangażowanie osób niepełnosprawnych, dzięki warsztatom Park Zmysłów (15-17.11.2012). Zadanie było realizowane we współpracy z Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wybrani studenci kierunku Edukacja artystyczna pod okiem wykładowców Patrycji Wilczek oraz Karoliny Spiak odbyli 3- dniowe warsztaty z osobami niewidomymi i niedowidzącymi, których celem było opracowanie postulatów zmian, które usprawniłyby ich funkcjonowanie w Parku Tysiąclecia. Warsztaty przebiegały we współpracy z zielonogórską Fundacją Szansa dla Niewidomych, a ich efektem była diagnoza problemów oraz budowa wspólnej makiety „wyobrażonego” Parku Tysiąclecia.

Podczas realizacji projektu nawiązaliśmy współpracę również z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, który zaangażował się w przygotowanie i przeprowadzenie pleneru fotograficznego (14.11.2012) na terenie Parku. Działania artystyczne odbywały się pod okiem fotografa Pawła Janczaruka. Plener będzie miał swoją kontynuację w formie wystawy w roku 2013. Współpraca z ZUTW zainspirowała nas również do poprowadzenia warsztatów dla seniorów pod hasłem „Spotkania z mieszkańcami”. Celem spotkania warsztatowego z Agnieszką Strzemińską (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”) było opracowanie pomysłu dostosowania przestrzeni Parku Tysiąclecia do potrzeb osób starszych oraz wybranie z listy postulatów najważniejszych zmian, które mają być wprowadzone w Parku Tysiąclecia. Uczestnicy pracowali na specjalnie przygotowanej mapie określając dokładne położenie miejsc nadających się do zmiany. Na spotkaniu pojawili się zarówno przedstawiciele lokalnej społeczności – mieszkańcy osiedla jak i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze.

Częścią naszego projektu był również Magazyn społeczny Park Tysiąclecia/ Millenium Park. Stanowił on sposób dogodnej i cieszącej się ogromnym zainteresowaniem komunikacji z mieszkańcami. Ukazał się w 5 numerach dotyczących bloków tematycznych poruszanych również podczas dyskusji: 1 numer – „Park Tysiąclecia – wprowadzenie”, 2 numer „Park Wyobrażony. Przestrzeń Publiczna i Sport”, 3 numer – „Park Zmysłów. Bezpieczeństwo i Design”, 4 numer – „Park Historii i Kultury”, 5 numer – „Millenium Park. Miejska zieleń”. Publikacja była redagowana przez Romualda Demidenko i Martę Genderę. Każdy z numerów został wydrukowany w ilości 1000 sztuk, był dostępny również w internecie na stronie milleniumpark.eu. Drukowana wersja gazety była dystrybuowana w instytucjach kultury, kawiarniach, organizacjach pozarządowych oraz lokalnych przedsiębiorstwach w pobliżu parku.

WSPÓŁPRACA:

Austriackie Forum Kultury w Warszawie
Fundacja Bęc Zmiana
Fundacja Szansa dla Niewidomych
Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze
Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego
Klub Mam
V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
Ochotniczy Hufiec Pracy
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kolektyw REMIKS

ZESPÓŁ PROJEKTU 2012:

Romuald Demidenko, Marta Gendera, Wojciech Kozłowski,
Michał Rogoziński, Ania Szczygłowska, Karolina Spiak

ARTYŚCI
Gregor Różański, Simone Ruess, Johanna & Helmut Kandl

Rafał Wilk, Marek Lalko, Justyna Andrzejewska – dokumentacja fotograficzna
Magdalena Heliasz – identyfikacja wizualna
Noviki.net – strona internetowa

 

Comments are closed.